ชื่อผลิตภัณฑ์ : เคียนตะวัน | ข้อมูลการเดินทาง | ย้อนกลับ


ชื่อกลุ่ม :   วิสาหกิจชุมชน สุรากลั่นเคียนตะวัน


ขนาด/ราคาขาย :   ขนาด 0.625 ลิตร ราคาส่ง 90 บาท


ข้อมูลทั่วไป :   เป็นสุราพื้นบ้านที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จุดเริ่มต้นของสุราเคียนตะวัน คือ การนำเอาองค์ความรู้จากญาติพี่น้อง มาต่อยอดเพื่อทำเป็นสุราชุมชนชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน สุรากลั่นเคียนตะวัน


ขนาด/ราคาขาย : ขนาด 0.625 ลิตร/i/ราคาส่ง 90 บาท


ข้อมูลทั่วไป : เป็นสุราพื้นบ้านที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จุดเริ่มต้นของสุราเคียนตะวัน คือ การนำเอาองค์ความรู้จากญาติพี่น้อง มาต่อยอดเพื่อทำเป็นสุราชุมชน