ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตราชุมเห็ด | ข้อมูลการเดินทาง | ย้อนกลับ


ชื่อกลุ่ม :   วิสาหกิจชุมชน บ้านหนองยอ


ขนาด/ราคาขาย :   ขนาด 0.330 ลิตร ราคาส่ง 45 บาท
ราคาขาย 60 บาท ขนาด 0.625 ลิตร ราคาส่ง 81 บาท ราคา ขาย 105 บาท


ข้อมูลทั่วไป :   เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยการนำความรู้
เกี่ยวกับการทำสุราจากจังหวัดชุมพรมาต่อยอดในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เริ่มต้นทำสุราท้องถิ่นขึ้นมาโดยนำวัตถุดิบจากชุมชน เช่น น้ำตาลปี๊บมะพร้าว และไม้เคี่ยม มาหมักเป็นสุราชุมชนท้องถิ่นชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน บ้านหนองยอ


ขนาด/ราคาขาย : ขนาด 0.330 ลิตร/i/ราคาส่ง 45 บาท*ราคาขาย 60 บาท ขนาด 0.625 ลิตร ราคาส่ง 81 บาท/i/ราคา ขาย 105 บาท


ข้อมูลทั่วไป : เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยการนำความรู้
เกี่ยวกับการทำสุราจากจังหวัดชุมพรมาต่อยอดในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เริ่มต้นทำสุราท้องถิ่นขึ้นมาโดยนำวัตถุดิบจากชุมชน เช่น น้ำตาลปี๊บมะพร้าว และไม้เคี่ยม มาหมักเป็นสุราชุมชนท้องถิ่น