ชื่อผลิตภัณฑ์ : 9 ต้น | ข้อมูลการเดินทาง | ย้อนกลับ


ชื่อกลุ่ม :   วิสาหกิจชุมชน สุรากลั่นตะเคียนทอง


ขนาด/ราคาขาย :   ขนาด 0.330 ลิตร ราคา 50 บาท
ขนาด 0.625 ลิตร ราคา 90 บาท


ข้อมูลทั่วไป :   เริ่มต้นขึ้นในสมัย พ.ศ.2549 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถผลิตสุราท้องถิ่นได้
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ด้านภูมิปัญญา ในการทำสุราท้องถิ่น จึงได้เริ่มต้นทำสุราท้องถิ่นขึ้นมา โดยนำวัตถุดิบจากชุมชน เช่น กล้วย น้ำตาล และไม้เคี่ยม มาหมักเป็นสุราชุมชนท้องถิ่นและ
สุรา 9 ต้นเป็นสุราท้องถิ่นแห่งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีชื่อกลุ่ม : วิสาหกิจชุมชน สุรากลั่นตะเคียนทอง


ขนาด/ราคาขาย : ขนาด 0.330 ลิตร/i/ราคา 50 บาท*ขนาด 0.625 ลิตร ราคา 90 บาท


ข้อมูลทั่วไป : เริ่มต้นขึ้นในสมัย พ.ศ.2549 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถผลิตสุราท้องถิ่นได้
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ด้านภูมิปัญญา ในการทำสุราท้องถิ่น จึงได้เริ่มต้นทำสุราท้องถิ่นขึ้นมา โดยนำวัตถุดิบจากชุมชน เช่น กล้วย น้ำตาล และไม้เคี่ยม มาหมักเป็นสุราชุมชนท้องถิ่นและ
สุรา 9 ต้นเป็นสุราท้องถิ่นแห่งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี